Tekst grootte: M L XL
Contrast contrast wisselencontrast wisselen

Privacy statement

De Gelderse Blinden Stichting (hierna GBS) vindt dat persoonsgegevens die zij ontvangt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. De GBS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerkt de GBS?

De GBS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij ons een aanvraag indient voor financiële ondersteuning. Voor de beoordeling daarvan dient de GBS kennis te nemen van de door u verstrekte gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de GBS verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Oogheelkundige gegevens

Verwerkt de GBS bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De GBS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Uw oogheelkundige gegevens (diagnose, gezichtsscherpte en gezichtsvelden van beide ogen). Dit om te bepalen of u tot de doelgroep van de GBS behoort (conform de statuten van de GBS).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar voor zover een of beide ouder(s) of hulpverlener(s)/wettelijk vertegenwoordigers ten bate van hen een aanvraag heeft ingediend.

Waarvoor verwerkt de GBS uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de GBS verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het beoordelen en afhandelen van aanvraag;
 2. Het doen uitvoeren van de accountantscontrole.

Op grond waarvan mag de GBS deze persoonsgegevens verwerken?

De GBS mag uw (bijzondere) persoonsgegevens verwerken omdat u hiervoor op het aanvraagformulier toestemming hebt gegeven.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

De leden van het bestuur van de GBS ontvangen uw persoonsgegevens ter beoordeling van uw aanvraag. De GBS heeft een accountantskantoor ingeschakeld dat werkzaamheden (verzending stukken voor vergadering bestuur en opstellen jaarverslag) voor haar  verricht. Met dit kantoor is een verwerkersovereenkomst gesloten ter waarborging van uw privacy. Alle aanvragen worden geanonimiseerd doorgegeven t.b.v. het landelijk fondsenoverleg waarbij aanvragen op elkaar worden afgestemd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan de GBS te verstrekken?

Het verstrekken van (bijzondere)persoonsgegevens is noodzakelijk om uw aanvraag voor (financiële) ondersteuning of informatie te kunnen behandelen. Indien u geen of onvolledige gegevens verstrekt, dan neemt de GBS uw aanvraag of verzoek om informatie niet in behandeling.

Geeft de GBS gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking van uw persoonsgegevens plaats buiten de EER.

Maakt de GBS gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, de GBS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Na beoordeling van de aanvraag door het bestuur worden bijzondere en/of gevoelige gegevens in uw aanvraag vernietigd. De aanvraag komt voorzien van alleen volgnummer, initialen, omschrijving aanvraag, het bestuursbesluit en de hoogte van het toegekende bedrag op een verzamellijst . Alleen deze geanonimiseerde lijsten worden bewaard voor een periode van 5 jaar om de geschiedenis bij een nieuwe aanvraag te kunnen betrekken.

Hoe beveiligt de GBS uw persoonsgegevens?

Personen die namens de GBS toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. De GBS verlangt hetzelfde van de door haar ingeschakelde derde(n) en heeft dit vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Heeft de GBS een Functionaris Gegevensbescherming?

Omdat er geen sprake is van grootschalige verwerking van persoonsgegevens is de GBS niet gehouden een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Het bestuur van de GBS is verantwoordelijk voor het privacy-beleid. De secretaris van de stichting is belast met het handhaven van het privacy-beleid. Vanuit die functie is de secretaris ook verantwoordelijk voor het tijdig melden van datalekken. Ten minste één keer per jaar bespreekt het bestuur de privacywetgeving en de bijbehorende manier van werken.

Hoe neemt u contact met de GBS op?

Voor vragen over dit privacy statement en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door GBS kunt u contact opnemen met: